Lagalegir fyrirvarar

Lagalegir fyrirvarar fyrir vef, tölvupósta og gögn

Vefsíða ERGO fjármögnunarþjónustu Íslandsbanka og efni á samfélagsmiðlum

Með „Ergo“ er hér átt við Ergo fjármögnunarþjónustu Íslandsbanka, kt. 490503-3230, sem er hluti af Íslandsbanka hf., kt. 491008-0160.

Upplýsingar birtar á vef Ergo, www.ergo.is, eru samkvæmt bestu vitund Ergo á hverjum tíma og er ekki tekin ábyrgð á viðskiptum sem gerð eru á grundvelli þeirra, þá getur Ergo ekki ábyrgst að upplýsingarnar séu allar réttar. Þá kunna þær upplýsingar og skoðanir sem fram koma á vefnum að breytast án fyrirvara. Ergo ábyrgist jafnframt ekki efni sem stafar frá þriðja aðila og birt er á vefnum.

Þær upplýsingar sem birtar eru á vefsíðu Ergo fela á engan hátt í sér ráðleggingar til viðskiptavina um kaup eða sölu tiltekinna fjármálagerninga og bera notendur vefsins einir ábyrgð á þeim fjárfestingaákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefsíðunni.

Hvorki Íslandsbanki hf. né Ergo bera í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af upplýsingum er birtast á vefsíðu Ergo né tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef Ergo. Þá bera Íslandsbanki og Ergo ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma.

Íslandsbanki hf. á höfundarrétt á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef Ergo, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Ergo og Íslandsbanka hf. þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef Ergo, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim. Viðskiptavinum Ergo og Íslandsbanka er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.

Framangreindir fyrirvarar eiga jafnframt við um allt efni sem er sett af hálfu Íslandsbanka og/eða Ergo, inn á samfélagsmiðla á borð við Facebook, Tvitter, Youtube og Vimeo.

Lagalegur fyrirvari varðandi tölvupóstsendingar

Upplýsingar sem kom fram í tölvupósti og eftir atvikum viðhengi, sendum frá netföngum Ergo eða Íslandsbanka, gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Efni hans og innihald er á ábyrgð þess starfsmanns sem sendir hann ef það tengist ekki starfsemi Ergo eða Íslandsbanka. Ef slík sending hefur ranglega borist yður vinsamlega gætið fyllsta trúnaðar, tilkynnið sendanda og eyðileggið sendinguna eins og skylt er skv. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti. Brot gegn þessu varða bótaábyrgði og refsingu skv. 74. gr. áðurnefndra laga.

Upptaka símtala, geymsla og vistun gagna

Í þeim tilgangi að tryggja öryggi viðskiptamanns og Ergo er viðskiptamanni kunnugt um að viðskiptasímtöl við Ergo og Íslandsbanka hf. kunna að vera hljóðrituð án sérstakrar tilkynningar í hvert sinn og eru slíkar símaupptökur gerðar í samræmi við heimild í lögum um fjarskipti.

Viðskiptamanni er kunnugt um að upptökur kunni að vera lagðar fram í dómsmáli og/eða notaðar sem sönnunargagn í öðrum tilvikum ef upp kemur ágreiningur um hvað aðilum fór á milli, svo sem um forsendur og/eða framkvæmd viðskipta. Að öðru leyti skal Íslandsbanki hf. fara með upptökur líkt og með aðrar upplýsingar er lúta þagnarskyldu, sbr. 58. til 60. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

Öll gögn, hverju nafni sem nefnast, sem innihalda upplýsingar um viðskipti viðskiptamanna og framkvæmd þeirra eru vistaðir hjá Ergo og/eða Íslandsbanka í sjö ár hið minnsta.

Dags. 10. maí 2017